-15 -14 -13 -12 -11 -10 B ج جج جوان شورا شی فر صا w شو ص ر فیا کیانی 4 bpk8 0 اسلاید 97 - 0 اسلاید 97 - 2 2816

شرایط ثبت نام

1-نداشتن سوء پیشینه کیفری

2-دارابودن شرایط چک پزشکی هوایی مختص رده فوق سبک

3-حداقل شرایط سنی برای شروع دوره آموزشی : 15 سال

4-حداقل شرایط سنی جهت دریافت گواهینامه : 18 سال

5-حداکثر شرایط سنی : 60 سال

6-مشخص بودن شرایط نظام وظیفه یا پایان خدمت