-15 -14 -13 -12 -11 -10 B ج جج جوان شورا شی فر صا w شو ص ر فیا کیانی 4 bpk8 0 اسلاید 97 - 0 اسلاید 97 - 2 2816

سولوی خلبان امیر کاشانی فر

تبریک فراوان به جناب امیر خلبان کاشانی فر ، هرچند جناب کاشانی دارای چند هزار ساعت پرواز در مقابل پرواز فایتر هستند و این نوع پرواز در مقابل پرواز جنگنده ناچیز است اما با همه این تفاسیر تبریک فراوان عرض می نماییم.

97/06/21